Skip to main content
Skip table of contents

Linjaviivaston tekstien piilotus / How to hide reference grid texts

Piilota linjaviivaston tekstit mallista seuraavasti:

 • Ota muokattavaksi se kokoonpano/alikokoonpano, jossa linjaviivasto on.
 • Linjaviivaston määrittely.
 • Aseta viivasto(t) tilaan 0 = Ei käytössä.
 • Muokkaa jokaisen viivaston tekstien korkeus nollaksi Tekstit-välilehdeltä. Et voi valita nollaa listalta, mutta voit kirjoittaa sen siihen.
 • Tallenna viivastojen muutokset > Käytä > Poistu.
 • Tallenna malli, sulje se ja avaa uudelleen.
 • Nyt linjaviivaston tekstit ovat poissa.

Avainsanat: linjaviivasto, grid, gridi, teksti, tekstit, poista tekstit, piilota tekstit
Hide texts from the reference grid with the following steps:

 • Edit the assembly/sub-assembly where the reference grid is.
 • Define reference grid.
 • Set each grid to a state 0 = Not in use.
 • Modify the text heights to zero from the tab Texts. You cannot choose value 0 from the drop-down menu, but you can type it.
 • Save the changes > Apply > Exit.
 • Save the model, close it and open it again.
 • Now the texts are gone.

Keywords: reference grid, grid, text, texts, hide texts, remove texts
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.