Skip to main content
Skip table of contents

Piirustuslomake katoaa, kun ryhmä puretaan / Drawing template vanished when the group is exploded

G4Plant version 2023 mukana tuli uusi toiminnallisuus Monisivuinen piirustus. Tällä toiminnallisuudella on vaikutusta piirustuslomakkeen käsittelyyn.

Piirustuslomakkeen purkaminen toiminnolla Pura ryhmä poistaa koko lomakkeen piirustuksesta, jotta monisivuinen piirustus voi toimia suunnittellusti.

Mikäli tarve on muuttaa lomakkeesta jotain, niin ei sitä tarvitse sen vuoksi purkaa.

Paina Alt-nappi pohjaan näppäimistöltä ja sen jälkeen valitset sen viivan, tekstin makron tai muun, jota täytyy muokata.

Alt-napin avulla ohitat oletuksena päällä olevan haun ryhmään, joka lomake siis on.

Avainsanat: lomake, piirutuslomake, piirustuspohja, arkkipohja, arkki, pura ryhmä, ryhmä puretaan, katoaa, häviää, kokonaan
G4Plant 2023 has a new feature Multisheet drawings. This feature has an impact to the drawing sheet handling.

The program deletes the drawing sheet, if the user uses the function Explode group to it. This is a necessary action for the multisheet drawings.

You don't have to explode the sheet, if you want to modify some detail in it.

Press the ALT button from your keyboard and then select the line, text, or macro you want to modify.

With the ALT button you can avoid snapping to the group which the sheet is.

Keywords: drawings sheet, sheet, drawing template, template, explode grour, exploding group, vanishes, vanished, delete, deleted

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.